ตุลาคม 4, 2022

คำว่า “กราฟิก” ผู้ประกอบการอาจสงสัยว่าเกี่ยวข้องและมีความสำคัญอย่างไรกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องกระลูกฟูก แก้วกระดาษ ชามกระดาษ

หรือไม่ทราบว่าการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์หมายถึงอะไร เพราะส่วนใหญ่จะเข้าใจว่างานกราฟิกเกี่ยวข้องการการออกแบบภาพเคลื่อนไหวหรือภาพ 3 มิติ วันนี้เรามาหาคำตอบกันว่า ออกแบบกราฟิกคืออะไร? และสำคัญอย่างไรต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบกราฟิก

การออกแบบกราฟิก คืออะไร

ออกแบบกราฟิก (Graphic Design) คือ การออกแบบตัวอักษร รูปภาพ ลงบนพื้นผิวแนวราบ 2 มิติและซึ่งเป็นการออกแบบเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ ความสวยงามขึ้นอยู่กับความสามารรถของนักออกแบบที่สามารถจัดวางภาพหรือตัวอักษรได้อย่างมีศิลปะ การออกแบบกราฟิกมีหลายรูปแบบ เช่น

 

 • การออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ออกแบบจัดหน้าหนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร รวมถึงการออกแบบตัวอักษร
 • การออกแบบงานพิมพ์ เช่น การออกแบบแผ่นพับบรรจุภัณฑ์ หรือแผ่นโปสเตอร์
 • การออกแบบสื่อเคลื่อนไหว เช่น งานตัดต่อภาพยนตร์ หรือวิดิโอ
 • การออกแบบโฆษณา เช่น ออกแบบป้ายสินค้า โลโก้สินค้า
 • การออกแบบงานวาดภาพประกอบ เช่น งานวาดภาพ งานตกแต่งภาพ
 • การออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น งานออกแบบภาพ 3 มิติ
 • การออกแบบเว็บ ได้แก่ การออกแบบหน้าเว็บ และทำสื่อมัลติมีเดีย
 • การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ หมายถึง

องค์ประกอบการ ออกแบบ

การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ หมายถึง การสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ เช่น แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ ให้สามารถสื่อสารและมีผลทางด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค ช่วยดึงดูความสนใจและกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้บริโภคเกิดความอยากซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์อาจทำได้ 2 กรณี ได้แก่

1.ทำกราฟิกบนแผ่นฉลากแล้วนำไปติดบน แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ ซึ่งเป็นภาชนะสำเร็จรูปมาแล้ว

2.อาจสร้างงานกราฟิกบนผิวภาชนะรูปทรง 3มิติ หรือสร้างงานบนบรรจุภัณฑ์โดยตรง เช่น พิมพ์งานกราฟิกบนขวดแก้ว หรือขวดพลาสติก

ความสำคัญของการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

 • กราฟิกบนแก้วกระดาษ หรือถ้วยกระดาษ ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างคุณค่า และและความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์
 • งานกราฟิกจะสื่อความหมายให้รู้ว่า เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไร ตัวอย่างเช่น การใช้สีหรือลักษณะตัวอักษร ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกประเภทสินค้าได้ทันทีว่าเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภค
 • แจ้งรายละเอียดสรรพคุณ วิธีใช้ ส่วนผสม หรือวิธีเก็บรักษา
 • การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ทำหน้าที่แสดงรูปแบบเฉพาะของสินค้าและแบรนด์ให้เกิดความเด่นชัด

การทำธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาดในปัจจุบัน มีการแข่งขันกันสูงมาก ผู้ประกอบการจึงต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อใช้สู่กับคู่แข่ง การออกแบบกราฟิกบนแก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ หรือกล่องอาหารประเภทต่างๆ ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถสร้างความน่าสนใจและดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราได้